Marathi Shayari
Welcome to MarathiShayar.com the collection of marathi shayaris (shairi, poems, poetry) or to put it properly Marathi Kavita.

Subscribe to RSS Subscribe to RSS feed
Subscribe to email alertsSubscribe by Email

Follow on Twitter Get Updates on Twitterदेवनागरी मधे वाचा

more

Archives

Poets and Categories


         Preeti (6)
         Sachin (19)
                  Jeevan (10)
                  Prem (9)

Blogroll

Aaiklat ka ho aai pappa?
Wed, 08 Oct 2014
Aaiklat ka ho aai pappa?
Me pan zalo ahe pappa
Marlya tumhi majhashi tashach
Me hi marto bad bad gappa

hota bala tras kahi
khandyawar zopto to chotasa jiv
kelat maza kitti tumhi
tevha hote hi janiv

Aaiklat ka ho aai pappa?
Me pan zalo ahe pappa
Marlya tumhi majhashi tashach
Me hi marto bad bad gappa

asta tumhi tar tyala tumchakade sopavala asta
dhavpalit thodasa man mazahi sukhavla asta
Anga khandyawar tyala tumhihi khelavala asta
Ani mandiwar lolavla asta

Aaiklat ka ho aai pappa?
Me pan zalo ahe pappa
Marlya tumhi majhashi tashach
Me hi marto bad bad gappa

Natva khelavna kam tumcha
Chukvun te ashe gelat dur
Amha sodun janyachi ka hoti itki ghai
Balala maza tumhi baghitla suddha nahi

Aaiklat ka ho aai pappa?
Me pan zalo ahe pappa
Marlya tumhi majhashi tashach
Me hi marto bad bad gappa

-Sachin

Apeksha
Fri, 21 Sep 2012
Apeksha apeksha apeksha
Kahi motha nahi hya peksha

Maitri kadun....prema kadun
saglich nati geli apekshani jadun
Natyacha mahatva wate jasti jitka
Apekshecha wajan tyawar jasti titka
mag sahajach hotat apeksha bhanga
natyatlya saglya rangacha wiranga

Apeksha apeksha apeksha
Kahi motha nahi hya peksha

kahi apeksha kartat khisa tanga
tar kahi badlu pahatat jagnyachach dhanga
anek astat pan wina karan
modta matra tya tumcha jiv taran
anandawar apekshanche padu naye wirjan
nahitar hote ayushache raan nirjan

Apeksha apeksha apeksha
Kahi motha nahi hya peksha

apekshana sodun jagu shakel jo
sarwa sukhi jagat banu shakel to
apaksha na balagta je nate nibhavti
sukhad anandi dhakke tayana labhati
apeksha na wadhavnyacha prayatna apan hi karawa
nital premani apla ghada bharawa

Apeksha apeksha apeksha
Kahi motha nahi hya peksha


Note to Readers: Having not been able to write any new kavita for a long time.
I am posting this new addition today.
Hope to write and post new material sooner from now on.
Thank you for your continued readership and support.

-Sachin


Amcha "tasa kahi nahi"
Mon, 25 Jul 2011
Mitra mhanalas kitti kitti aawarjunhi
"amcha tasa kahi nahi
fakta maitri, nahi ankhi kahi
tuza ugach chalta bagh doka kahibahi"

Pan sakal sandhyakal tumchi sobat jai
phonewar na bolta hi rahawat nahi
dusrikade baghitlas tuhi
ki hote tichi lahi lahi
tari mhantos mitra "tasa kahi nahi"

manya ahe amha ha navin jamana
amhihi tyatlech kay sangu bahana
maja watte mhanun pahun tumha doghana
pan olkhun astat chorach dusrya chorana

ahe ayushya ekach, tyat majja karana
lapvaicha kashala ugich garaj nastana
nahi mhannar amhi tumha "are lagna karana"
wishay hi kadhnar nahi kadhi gappa martana

- Sachin


Mitra mhanala baba zalo...
Mon, 31 Jan 2011
Mitra mhanala baba zalo... tu kadhi honar sang?
Baba houn sang mitra fitel ka aayushyacha pang?

Janma anun tya jiwala neun palnagharat tang
Shiksaha bhoganya ashi tayani kai kela aparadh sang
Jai jithe to ya jagat lawawi lagel satat rang
Baba whaichi zali tayari tuzai tari kashi sang

Mitra mhanala baba zalo... tu kadhi honar sang?
Baba houn sang mitra fitel ka aayushyacha pang?

Mahitye mala hona baba kam nahi sopa
Kundit lavli sahaj tari jopasawi lagtat ropa
zadana tari hot nahi kadhi sardi kiwa taap
chimuklya jiwala tya ghari sodta hoil swathawar santaap

Mitra mhanala baba zalo... tu kadhi honar sang?
Baba houn sang mitra fitel ka aayushyacha pang?

sakali lavkar jaun yeto ushira asa maza kam
baykocha hi tasach ahe nahi palbhar aram
bal sambhalaila mag thevavi lagtil molane loka
nusta wichar kela tari gargarta he doka

Mitra mhanala baba zalo... tu kadhi honar sang?
Baba houn sang mitra fitel ka aayushyacha pang?

prapanchacha wadhwa karun hoil jiwachi lahi
manya mala ahe swartha hyat motha mazahi
Baba whaichi ajun tari mazi tayari nahi
Mhanun sangto mitra ghai nako kahi... ghai nako kahi.

- Sachin


Kala Boka
Tue, 29 Jun 2010
ek ek diwasach trasdayak asto
tyach diwashi nemka kasa kala boka disto
mag sagle apayash tya bokyacha mathi
rasta olandaichi hyala bhaltich suchli tithi

purvajana aplya kashe he wichitra suchle upay
mana mile santhawan mag ulte takun pay
bokyala bicharya fakta aste havi dudhachi say
jara kela shuk-shuk tar palto dhum thokun pay

tasa to boka asto olandat rasta rojach
aapla matra jata laksha nemke aajach
fodawasa watte mag tyacha chotyasha dokyawar
aplya wati alelya apayashacha khapar

- Sachin

Ankalicha paus
Sat, 20 Feb 2010
Aaj achanak ankali ha paus kashane aala
wasantat bhijalelya tichiya kesancha gandha athavuni gela
Garda megh he asamantatuni gadaduni barsuni jati
petavati mag antari ticha aathavanincha wati

ankalaicha pavasat hya bhijne yogya nahi
jawali asta ti tichiya athavanit rujne yogya nahi
man wede ha paus kasahi god hyala wate
athavan hi tashi hatale sanja an pahate

ankalicha paus ha tikla nahi kahi
athavanicha deep matra ha nitant tevata rahi
sanga dostaho pavasat he man ka wede rujate
pavasacha nava khali he aathavanit ka ho bhijte

-Sachin

Wedi Kavita
Wed, 06 Jan 2010
Diwas Unhalyacha ahey taplela
pan jiwachi ghalmel unha mule nahi
ayushacha watewar je walan me ghetlela
aaplya sukhacha gavi aaplyala pochvel ki nahi

Julleli mana kadhi wegli houn dhad-dhadtana
kadhi ekmekan pasun lapvun thoke chukavtana
dolyat naslela hasu othanvar umattana
waya jatai jeevan wirahat jagtana

tuza watela dole laun bastana
pratyek kshanat wicharancha wadalacha paus
doka mhanta nako weda hous
pan manatna haak yete nako na jaus

wadalapasun lapaila tuza kushit aalo tar
tithe pan kelai eka wadalane ghar
hi wadale shanta honar kadhi
wahanar kadhi shantapane nithal premachi nadi

aaj maze shabdahi waryawar bhirbhirtait
wawtalicha aawegat aapla artha haravtait
artha purna harvaicha aat wawtal saru de
shabdancha hya mazya artha tula kalu de… artha tula kalu de…

- Sachin

Shwaas
Wed, 16 Dec 2009
Phonewar bolta bolta tu nijun swapnancha gawa gelis
pan tuza shwasancha manda swar mala aiku yet hota
haluch haat dharun jasa mala tuza kushit net hota
nusta tuza shwas aikun man shanta hota
tu zopi gelis tari mala maza man bolat hota
shwasatna tuza aaikaila mala tyachi dhad dhad yete
tuza chatit rahatai na te tyala mazi aathavan yete
mazakadcha tuza manala bhetaichi odh lagte
kai sangu priye tula tuza shivay kasa jagto me
jagto kai kasa basa diwas kadhto me
kadhi to diwas yeil hyachich wat ahey
aasha tevdhich budnaryasathi gavatacha taat ahey

- Sachin

Me ani tu
Mon, 30 Nov 2009
Tuzi me
maza tu,
apan ekmekanche.....

maze dole
tuzich chata,
swapna chandnyache...

tuze oth
mazi godi,
gupit bharavlya kshanache....

maze shwas
tuzi dhaddhad,
sanket melanache.....

tuzi me
maza tu
satya jeevanache.....

- Preeti

Antar
Fri, 20 Nov 2009
Thjhya-majhya madhe kiti yojane antar..
tu mala an me tula ase samantar !
janmantarechi sath he aapuli...
tari nate adhir - adhantar !

datlele shabda othi, pochavu kase tula?
aasusleli mazi mithi, pathavu kashi tula?
hunkar tuza aikun hotase jiwachi lahi....
lachar me asa, bas ithun tujla pahi !

rutu ala, gela rutu... atur tu
kshitija par meelan he jane tu
sakhe-ladake jara pratiksha, dhir jara...
meghduta save oli maya bhijavel dhara !

- Preeti

Diwas
Fri, 13 Nov 2009
Aala diwas gela anik
             zala punha juna,
'Udya' ujade an darashi
             janu nava pahuna !

nawe swapna, nawya aasha
             mani umle punha,
madhech algad aani aachanak
             daar wajwi, smruti-khuna !

Harek diwasachi aapuli olakh
             jyachya-tyachya mana,
anubhav mhanti koni aanik
             'aayushya' koni mhana !!

- Preeti

Katha ani wyatha
Sun, 08 Nov 2009
Kiti katha, kiti wyatha.....
ithun-tithun, asha tasha
hyacha-tyacha, majhya-tujhya
char bhinti, char farsha !

aat-aat, khol-khol
bhirbhir firta ek bhowra...
sang na aata kuthe-kasa
shodhun sapdel khara chehara ? ?

papniwar yevun thamblela themb
othanwar yevun laamblela shabda...
man pachadlela ek prashna,
he niyati, ki prarabdha ? ? ?

- Preeti