Marathi Shayari
Welcome to MarathiShayar.com the collection of marathi shayaris (shairi, poems, poetry) or to put it properly Marathi Kavita.

Subscribe to RSS Subscribe to RSS feed
Subscribe to email alertsSubscribe by Email

Follow on Twitter Get Updates on Twitterदेवनागरी मधे वाचा

more

Archives

Poets and Categories


         Preeti (6)
         Sachin (19)
                  Jeevan (10)
                  Prem (9)

Blogroll

Amcha "tasa kahi nahi"
Mon, 25 Jul 2011
Mitra mhanalas kitti kitti aawarjunhi
"amcha tasa kahi nahi
fakta maitri, nahi ankhi kahi
tuza ugach chalta bagh doka kahibahi"

Pan sakal sandhyakal tumchi sobat jai
phonewar na bolta hi rahawat nahi
dusrikade baghitlas tuhi
ki hote tichi lahi lahi
tari mhantos mitra "tasa kahi nahi"

manya ahe amha ha navin jamana
amhihi tyatlech kay sangu bahana
maja watte mhanun pahun tumha doghana
pan olkhun astat chorach dusrya chorana

ahe ayushya ekach, tyat majja karana
lapvaicha kashala ugich garaj nastana
nahi mhannar amhi tumha "are lagna karana"
wishay hi kadhnar nahi kadhi gappa martana

- Sachin


Ankalicha paus
Sat, 20 Feb 2010
Aaj achanak ankali ha paus kashane aala
wasantat bhijalelya tichiya kesancha gandha athavuni gela
Garda megh he asamantatuni gadaduni barsuni jati
petavati mag antari ticha aathavanincha wati

ankalaicha pavasat hya bhijne yogya nahi
jawali asta ti tichiya athavanit rujne yogya nahi
man wede ha paus kasahi god hyala wate
athavan hi tashi hatale sanja an pahate

ankalicha paus ha tikla nahi kahi
athavanicha deep matra ha nitant tevata rahi
sanga dostaho pavasat he man ka wede rujate
pavasacha nava khali he aathavanit ka ho bhijte

-Sachin

Shwaas
Wed, 16 Dec 2009
Phonewar bolta bolta tu nijun swapnancha gawa gelis
pan tuza shwasancha manda swar mala aiku yet hota
haluch haat dharun jasa mala tuza kushit net hota
nusta tuza shwas aikun man shanta hota
tu zopi gelis tari mala maza man bolat hota
shwasatna tuza aaikaila mala tyachi dhad dhad yete
tuza chatit rahatai na te tyala mazi aathavan yete
mazakadcha tuza manala bhetaichi odh lagte
kai sangu priye tula tuza shivay kasa jagto me
jagto kai kasa basa diwas kadhto me
kadhi to diwas yeil hyachich wat ahey
aasha tevdhich budnaryasathi gavatacha taat ahey

- Sachin

Baykocha prashna
Sun, 04 Oct 2009
Navrya samor ubhi rahun bayko halkich haste
Prashna ticha tyala sang hyat me kashi diste
sadhach pan sopa nahi prashna ha bhari
jara chukla uttar tumcha samja ruslich swari

Nusta ho tyacha tila nahi purat
ankhi kahi bole paryant wicharte parat parat
baykocha hya prashnala saglech navre mag taltat
uttaracha jalyat adkun bichare kantaltat

suryafulala ekhadya wicharawa wate tula surya kasa
tyach ajab shrenitil ek ha hi prashna jasa
kasa sangawa baykola mag kahi kalat nahi
ticha itka sundar jagat koni koni nahi

baykola he mahit nahi asa kahi nasta
stuti karawi navryani hech uddesha asta
gharo ghari chale mag prashnacha hya khel
natyatli ya samja hi chatpatishi bhel

- Sachin


Online tu Offline tu!
Sun, 27 Sep 2009
Messengercha daravar koni tari yaychi khat khat zali
Nakalat mazahihi nazar geli screen cha kopryat, khali
konihi ala tari ek kshan watta tuch aali
Ashi tar tuza wina rahatana mazi gat zali

voice chat war yenara tuza tutka tutka aawaj
jasa betawar adaklelya khalashya la disawa jahaj
webcam cha khidki madhe tula lajtana pahana
jasa kahi ratranicha chandanyat nahana

man maza sukhavta jeva yetes to online
houn jata maza status not-fine warun ekdam fine
kadhi tu online chi offline houn maza samor yeshil
tuza premachi lifeline mala bicharyala deshil.

- Sachin


Mazi awastha
Sun, 20 Sep 2009
sata samudrana olandunhi mazi priya ashi dur dur
kashe hya wishwaache he kaide krur krur
lamb hoti teva tari ti thodi jawal wate
chorun chorun bhete majla sanja ani pahate

asa zalai majala aata kadhi tijla pahin
pan kai karu bhavala kiti bhite tyachi hi bahin
kai sangu tumha aata kasa maza hal
farak kalena majla aata aaj udya ani kal

aata sanga mitraho majla kai me karu
ticha premat kasa budu me kasa me taru
andhar kadhi ha sampel kadhi yeil pahat
ticha bhetichi aturtene baghto me wat

- Sachin


Kadhi Phone Kadhi Aathavan
Sun, 13 Sep 2009
Kadhi tuza phone yeto
kadhi nustich tuzi aathavan
pan donhi paiki kahi hi aala
ki zaala...maza man harvun gela

Sarkha watta mala Kashi ga tu itki chan
tuza wachun maza man jasa panya wachun korda ran
hya ranawar shravanach jasa barsawa
maza tuza milanacha to aatur kshan yava

shravanacha aagaman jasa sangte kokilecha gane
tuzi phone aalya cha wicharatch maze man ramte diwane
hya tuza zalelya manala kasa ga aawaru me?
weda ahey te tuzasathi tyala kasa ga sawaru me?

lavkar bhet mala mazi sutka kar
tevach utrel ha maza wedacha jwar
ye ashi jawal maza manawar nusta thodasa prem kar
kai sangu tula sakhe kase asahiya ahey he aaplyatle antar.

-Sachin


Me Maza... Me Tuza....
Mon, 07 Sep 2009
Charolicha pustak jasa
                      me maza
Charikalcha abhas khara
                      me tuza

Tula bhete paryantach hoto
                      me maza
tula bhet dila swatahala
                      me tuza

tuza patra wachun
                      tuza bolna aikun
tu mazat harvun
                      me tuzat visrun

wat pahato doghey
                      manache hat pasrun
jeva pasun padlo
                      premat pai ghasrun

tuza wina kai sangu
                      kaszhi zali gat
junech prem parta tuze
                      wachto parat parat

Thevshil na neet sambhalun
                      tula dilela me... me maza
Nahi thevlas tar mala kai
                      Karan tuzacha to me....me tuza

-Sachin


Lapun Chapun Prem
Wed, 15 Jul 2009
Lapun chapun prem, jasa patyancha game
ticha maza gharchancha, huklela name

Tyana wate amha doghanchi hi gadh maitri
maitri ki jasti kahi nahi konas khatri

nehemi wate aapoap kallelach bara
ki sangun takava saglyana ekdam khara khara

pan mag bhiti watte ki teva kai hoil
kon mhanel nahi kon ashirwad deil

amcha sarkhi story asel kityekanchi same
karat astil te hi sare Lapun Chapun Prem!

- Sachin